Kunskap

Adoption innebär att ett barn utan familj placeras i en ny familj, hos en ny eller två nya föräldrar

Adoption är en juridisk process som regleras av ett flertal lagar och leder till att de biologiska föräldrarnas rättigheter och skyldigheter i sin helhet övergår till adoptivföräldrarna. Adoption är en barnskyddsåtgärd som genomförs med barnets bästa som målsättning.  Syftet är att skapa en livslång, trygg anknytning mellan barnet och dess föräldrar.

I Finland genomförs både nationella och internationella adoptioner via auktoriserade organ som förmedlar adoptionstjänster. Internationella adoptioner i Finland har statistikförts sedan år 1985. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira framställer denna statistik på sin hemsida. Årligen genomförs cirka 30-50 externa nationella adoptioner. Utöver detta fastställs även nationella interna- och vuxenadoptioner. De interna och externa adoptionerna åtskiljs inte i den framställda statistiken av Statistikcentralen gällande inhemska adoptioner.

Adoption framkallar en variation av olika behov och synvinklar. Informationen på vår hemsida är uppdelad temavis för att underlätta sökprocessen samt för att finnas tillgänglig för olika användare. Alla dessa teman vidrör inte alla adopterade eller adoptivfamiljer på ett personligt plan och ibland kan livet medföra händelser, tankar och känslor som inte nödvändigtvis är direkt anknutet till adoptionen. Adoptionen kan dock bilda ett slags filter genom vilket individen kan granska dessa erfarenheter.

X