Om föreningen

Vi är specialister med erfarenheter av adoption. Föreningen producerar information, erbjuder kamratstöd och handledning samt är med och påverkar.

Föreningen har cirka 2 900 vuxna medlemmar. Vi finns till för dig som är adopterad, har adopterat nationellt eller internationellt, överväger att adoptera eller är delaktig i adoptionsprocessen. Genom vår verksamhet vill vi stödja familjer och individer som berörs av adoption, delta i den offentliga adoptionsdebatten och förbättra adoptivfamiljers samhälleliga ställning. Vi samordnar arbetet för att främja kamratstöd och övrig verksamhet som främjar adoptionsärenden samt deltar aktivt i påverkningsarbetet inom den sociala sektorns nätverk.

Föreningen är riksomfattande och oberoende av organ för adoptionstjänster. Som medlemmar välkomnar vi adopterade unga och vuxna, personer som adopterat inom landet eller från utlandet, personer som överväger att adoptera, närstående till adopterade eller adoptivfamiljer samt övriga som understöder föreningens mål. Föreningen har även medlemmar som är bosatta utomlands.

Vi har även nära samarbete med de övriga finländska adoptionsaktörerna och har sedan den nya adoptionslagen trädde i kraft den 1.7.2012 medverkat i adoptionsnämndens plenarsammanträden i Valvira, som är underställt social- och hälsovårdsministeriet. Adoptivfamiljer rf är medlem av Centralförbundet för barnskydd och Servicecentralen för utvecklingssamarbete KEPA rf. I frågor som gäller familjeförmåner påverkar vi via nätverket för Stjärnfamiljer (Monimuotoiset perheet). Föreningen är även medlem av den nordiska samarbetsgruppen Nordic Adoption Council (NAC).

  • Vi arrangerar träffar, utbildning, föreläsningar och övriga evenemang kring adoptionstemat
  • Vi möjliggör ett landsomfattande kamratstödsnätverk
  • Vi producerar information gällande adoption som finns tillgängligt på vår hemsida samt på övriga webben
  • Vi utger den enda publikation i Finland som i detta nu fokuserar på adoptionsfrågor. Medlemstidningen Adoptioperheet utkommer fyra gånger om året.
  • Vi ger information och handledning åt professionella inom hälsovård och pedagogik.
  • Vi samarbetar med media.

Läs mer (på finska)

X