Yhdistys

Olemme adoption kokemusasiantuntija ja tuotamme tietoa, tarjoamme vertaistukea ja vaikutamme.

Meillä on noin 2900 aikuisjäsentä. Olemme kotimaasta ja ulkomailta adoptoitujen, adoptiota harkitsevien,  adoptioprosessissa mukana olevien ja kotimaasta ja ulkomailta adoptoineiden yhdistys, ja pyrimme toiminnallamme tukemaan adoption koskettamia perheitä, ottamaan kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja parantamaan adoptioperheiden yhteiskunnallista asemaa. Koordinoimme vertaistukeen ja adoption edistämiseen liittyviä toimintoja sekä vaikutamme sosiaalialan verkostoissa.

Yhdessä olemme enemmän!

Adoptioperheet ry:n toiminnan tärkeimpiä tavoitteita on ollut saattaa adoptioperheet tasa-arvoiseen asemaan muiden perheiden kanssa. Pitkäjänteinen vaikuttaminen on ollut tarpeen, ja yhdistyksen painoarvon lisääntyessä olemme saaneet äänemme paremmin kuuluviin. Tehtävää riittää vielä – tule mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihimme! Erilaisia aloitepohjia löydät sivultamme edunvalvonta.

Yhdistys antaa lausuntoja adoption koskettamien ihmisten näkökulmasta erilaisiin lakimuutoksiin ja yhteiskunnallisiin uudistuksiin liittyen. 

 • 1997 Adoptiovanhemman vanhempainvapaa piteni 100 päivästä 180 päivään. Adoptioisä sai kuuden päivän isyysvapaan.
 • 1998 Lakimuutoksen yhteydessä säilyy adoptiohakijan oikeus ilmoittaa perhevapaalle jäännistä kahden kuukauden sijaan ”niin pian kuin mahdollista”.
 • 2001 Äitiysavustus myönnettiin kaikille adoptiovanhemmille lapsen iästä riippumatta.
 • 2002 Suomeen saatiin adoptiotuki kansainvälisen adoption aiheuttamiin kustannuksiin.
 • 2003 Adoptioisät saivat yhtäläisen isyysvapaan. Alle 12-vuotiaille, kansainvälisesti adoptoiduille alettiin myöntää Suomen kansalaisuus automaattisesti.
 • 2004 Monet kunnat alkavat myöntää vanhempainvapaaseen 3 kuukauden palkallisen jakson
 • 2006 Hoitovapaa mahdollistui  myös kolme vuotta täyttäneiden lasten adoptiovanhemmille.
 • 2007 Valtion palveluksessa olevalle adoptioäidille myönnettiin oikeus palkalliseen jaksoon vanhempainvapaan alussa. Adoptiovanhemman vanhempainvapaa piteni 200 päivään.
 • 2009 Adoptiotukien summat kasvoivat.
 • 2010 Isyysvapaakausi pitenee
 • 2011 STM:n vanhempainvapaatyöryhmä puoltaa adoptioperheiden yhtäläisiä perhevapaita, hallitusohjelmaan otetaan adoptioperheiden yhdenvertaisuuden parantaminen
 • 2012 Perheiden näkökulma huomioitiin uudistetussa adoptiolaissa, sillä Adoptioperheet ry oli mukana lainvalmisteluryöryhmässä. Adoptioperheet ry mukaan Valviran adoptiolautakunnan täysistuntoon.
 • 2013 Kaikkien perheiden Suomi -verkostohanke aloittaa, adoptioperheet mukaan neuvolaoppaaseen.
 • 2015 yhdistys on mukana STM:n työryhmässä, jossa käsitellään monimuotoisten perheiden perhevapaita.
 • 2016 Adoptioperheet ry perustaa työryhmän adoptio- ja lastensuojelukenttien vuoropuheluun.
 • 2017 Adoptioperheet ry ja yhteistyötahot toteuttavat tutkimuksen perheitä kohtaavien ammattilaisten adoptiota koskevista ajatuksista ja asenteista.
 • 2018 Parannuksia adoptioperheiden perhe-etuuksiin, mm. vanhempainrahakauden pidentyminen, yksinhakijoiden huomioiminen perhevapaissa, perhevapaat koskevat myös yli 7-vuotiaan adoptoivia (kts. tarkemmat tiedot perhe-etuudet sivultamme)
 • 2019 Adoptiotukien merkittävät korotukset (kts. tarkemmat tiedot perhe-etuudet sivultamme),adoption huomioiminen uudessa nimilaissa
 • 2022 Perhevapaauudistuksen myötä adoptiovanhempien vanhempainvapaat tulevat olemaan samat kuin muillakin perheillä (poislukien raskausraha). Yksin hakijat saavat saman määrän vanhempainvapaata kuin yksin odottajat. Uudistus koskee perheitä, joihin adoptiolapsi tulee aikaisintaan 31.7.2022.
 • 20xx Työehtosopimukset, perhevapaiden eläkekertymät yli 3-vuotiasta hoitavan osalta, perhevapaiden päivärahaprosentit, presidentin syntyperävaatimuksen poistaminen perustuslaista, sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattilaisten riittävä tietämys  adoptiosta, adoption mainitseminen lastensuojelulaissa, kansallinen adoptio-ohjelma…

Olemme koonneet erilaisia aloitepohjia ja materiaalia helpottaaksemme omaa paikallista vaikuttamistyötäsi

Katso sivumme edunvalvonta!

Tapaamme paljon päättäjiä ja virkamiehiä, joille kerromme adoptoitujen ja adoptioperheiden kohtaamista epäkohdista.

Yhdistys on valtakunnallinen, adoptiopalvelunantajista riippumaton ja sen jäseniksi voivat kuulua sekä kotimaasta että ulkomailta adoptoineet tai adoptiota harkitsevat sekä adoptoidut, adoptioperheen läheiset ja muut, jotka kannattavat yhdistyksemme päämääriä. Yhdistyksellä on myös ulkosuomalaisia jäseniä.

Olemme tiiviissä yhteistyössä suomalaisten adoptiotoimijoiden kanssa ja uuden adoptiolain astuttua voimaan 1.7.2012 olemme osallistuneet sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa Valvirassa toimivan adoptiolautakunnan täysistuntoon. Olemme jäsen Lastensuojelun keskusliitossa (LSKL), SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä ja Väestöliitossa. Perhe-etuuksien suhteen vaikutamme Monimuotoisten perheiden verkostossa.  Olemme pohjoismaisen yhteistyöryhmän, Nordic Adoption Councilin (NAC) jäsen.

 • Järjestämme jäsentapaamisia, koulutusta ja luentoja adoptioaiheista.
 • Mahdollistamme koko maan kattavan vertaistukiverkoston toimintaa.
 • Tuotamme avoimesti saatavilla olevaa tietoa adoptioon liittyvistä teemoista sekä omille sivuillemme että muualle verkkoon.
 • Julkaisemme tällä hetkellä ainoaa Suomessa ilmestyvää pelkästään adoptioaiheisiin keskittyvää julkaisua. Jäsenlehtemme Adoptioperheet ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
 • Tiedotamme ja opastamme terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia.
 • Teemme yhteistyötä median kanssa.
X